Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand –  Oktober 2022

}

10 okt, 2022

Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand  oktober 2022

Kystnære havvindmøller ved Hirtshals

European Energy a/s har ansøgt Energistyrelsen om gennemførelse af en forundersøgelse for et kystnært havvindemølleprojekt som strækker sig fra Hirtshals havn og ned langs kysten mod Nørlev og Lønstrup.

European Energy a/s ønsker at opstille op til 49 møller med en totalhøjde op til 300 m, som ligger min. 4 kilometer fra kysten og med en afstand på min. 1,5 kilometer mellem møllerne.

Fra bestyrelsen har vi i september måned, sammen med andre grundejerforeninger, været medunderskrevne på et brev til Hjørring Kommune for at få yderligere oplysninger og for at gøre opmærksom på, at vi som interessenter bør inddrages i processen. På nuværende tidspunkt er vidensdeling central, så alle opfodres – idet omfang, det er muligt – til at følge med i debatten. Bestyrelsen følger naturligvis udviklingen så tæt som muligt.

Samtidig er der mulighed for at sige Nej tak til kystnære havvindmøllepark ved Hirtshals ved at gå ind på dette link:

https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_kystnare_havvindmolleparker_ved_hirtshals#form

Hvis man vil læse mere om sagen og Byrådet i Hjørrings høringssvar til Energistyrelsen kan man tilgå det via kommunens hjemmeside.

Kystsikring ved Skallerup Seaside Resort

Hvis I har været oppe i området inden for den seneste måned kan I se at kystsikringen ved Skallerup Seaside Resort er godt i gang. De forventer at være færdige omkring december måned.

Løsningen i forhold til høfderne bliver, at de 2 høfder nærmest vores område fjernes helt og de 2 sydligste høfder bliver, men bliver næsten halveret, idet de max. må have en længde på 50 m fra klitfod.

Ellers bliver kystsikringen udformet på samme måde som vores kystsikring.

Sandfodring

Hjørring Kommune har orienteret os om, at Freja R. er i gang med sandfodringen og at vi kan forvente at få ca. 31.500 m3 sand tilført vores område.

I forhold til sandfordring har Hjørring Kommune udsendt en pressemeddelelse med overskriften Sandfodring ved Løkken-Hirtshals virker. I pressemeddelelsen skriver Hjørring Kommune: ”at grundejerforeningen Harerenden tog ved sandfodringsprojektets start initiativ til at få lavet detaljerede opmålinger af sandbunden under vandoverfladen. Der blev opmålt inden start på projektet og igen i foråret 2022, noget tid efter gennemførsel af 2. sandfodringskampagne. Forskellen mellem de to målinger viser, at bunden i nogle områder er hævet med op til 2,5 meter. Det tilførte sand har især hævet højde og bredde af anden revle. Formålet med sandfodring er blandt andet at forstærke revlerne. Kraftigere revler kan tage energi ud af bølgerne og derved nedsætte erosionen på kysten. Ved sandfodring, der overstiger de naturligt fraførte mængder, kan kyst og strand desuden genopbygges”.

Affaldshåndtering

Vi har, siden vedtagelsen (på generalforsamlingen 2022) af det videre arbejde mod etablering af den delvist nedgravede affaldsløsning, været i tæt dialog med Hjørring Affald, Skallerup Seaside Resort, Fredningsnævn, Feriekolonien på Nørlev Strandvej og grundejere på hvis grunde affaldsstationerne forventes placeret. Vi er så småt ved at være på plads med de endelige placeringer og inden længe skal der skrives under på tinglysningsdokumenter/aftaler og de arbejder vi selv skal stå for, skal ordres hos en entreprenør.

Senest fredag d. 7. oktober har der været møde mellem Grundejerforeningen og Hjørring Affald, hvor de sidste udfordringer blev vendt – og får vi styr på disse udfordringer, forventes ordningen at være etableret inden vinter 2022.

Det kan oplyses, at der stadig er tale om placering på Sommervej, Martsvej, Majvej og Midsommervej – det er desværre ikke lykkedes os at finde et jordstykke til etablering af en station mod Nørlev Strandvej, men tiden må vise om det bliver nødvendigt at genoptage arbejdet hermed.

Nærmere info vedr. indhentning af eksisterende containere mv. følger.

Trapperne

Vores nye trapper har fungeret rigtig godt hen over sommeren, men vi har i Bestyrelsen vurderet, at vi ikke tør lade dem stå hen over vinteren, så trapperne nedtages ultimo oktober/primo november måned og de opsættes igen indtil påsken 2023.

Generalforsamling og arbejdsdag 2023.

Generalforsamlingen og arbejdsdag holdes lørdag den 20. maj 2023, så sæt allerede nu X i kalenderen.

På bestyrelsens vegne

Kim Jakobsen

Seneste på opslagstavlen